dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI GVG MÔN SINH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CHU KỲ 2007-2009 mien phi,tai lieu ĐỀ THI GVG MÔN SINH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CHU KỲ 2007-2009 mien phi,bai giang ĐỀ THI GVG MÔN SINH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CHU KỲ 2007-2009 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/21/2016 8:49:24 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
phòng GD & ĐT
huyện quảng xương
Đề thi giáo viên giỏi thcs cấp huyện
năm học 2007- 2008


Môn thi: Sinh
Thời gian làm bài: 150 phút
Quảng xương, ngày 1 tháng 4 năm 2008
Câu 1:(4,5 điểm)
Điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 tế bào sinh ra từ một hợp tử lưỡng bội trong trường hợp:
a. Bình thường?
b. Không bình thường?
Câu 2: (1,5 điểm)
Điểm khác nhau giữa thường biến và mức phản ứng?
Câu 3: (2 điểm)
Công nghệ sinh học là gì? Nêu các lĩnh vực của công nghệ sinh học và ứng dụng của mỗi lĩnh vực đó trong đời sống?
Câu 4: (2 điểm)
Hãy nêu các chức năng của AND? Để thực hiện được các chức năng đó, phân tử AND có đặc điểm cấu tạo và hoạt động như thế nào?
Câu 5: (1,5 điểm)
Trên một cây bạch đàn, lượng lá cây nhiều là nguồn thức ăn dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và sinh sản của quần thể sâu ăn lá trên cây bạch đàn làm cho số cá thể trong quần thể sâu ăn lá cây tăng lên. Khi số lượng sâu tăng lên thì nguồn thức ăn (lá cây bạch đàn) lại giảm dần. đây có phải là hiện tượng khống chế sinh học không? Vì sao?
Câu 6: (4,5 điểm)
ở một gen, tỷ lệ số nuclêôtit loại G và loại không bổ sungvới nó là 2/3. Trên mỗi mạch của gen có G1= 1/2 T2; G2=A1; T1= 500 nu.
1/ Xác định chiều dài của gen và số lượng từng loại nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của gen?
2/ Trong quá trình sao mã nếu xảy ra đột biến mất 3 nuclêôtit thì có thể xảy ra hậu quả gì? (Biết rằng đột biến không xảy ra ở bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc)
Câu 7: ( 3 điểm)
Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một loại ngụyên phân một số đợt bằng nhau. Tất cả các tế bào con sinh ra đều chuyển sang vùng chín giảm phân bình thường tạo ra 1.280 giao tử. Trong quá trình đó, đã có 14.592 NST bị tiêu biến cùng với các thể định hướng. Tỷ lệ trứng được thụ tinh chiếm 6,25% trên tổng số trứng được tạo thành.
Xác định:
1/ Số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng đã tạo ra số giao tử trên?
2/ Bộ NST 2n của loài?
3/ Số hợp tử được tạo thành và hiệu suất thụ tinh của tinh trùng?
Câu 8: (1 điểm)
Biết rằng P thuần chủng, tương phản đời con F1 đồng tính đời F2 phân tính. Những quy luật di truyền nào có thể cho tỷ lệ kiểu hình ở F2 là 3:1?
…………………………….Hết………………………………..