dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề lịch sử 6 mien phi,tai lieu đề lịch sử 6 mien phi,bai giang đề lịch sử 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/22/2017 7:17:32 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phụ lục số 1

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 85 /QĐ-BXDNHĐT ngày 01 / 10 /2014 của Trưởng Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Lạng Sơn năm 2014)

I. NHÓM KIẾN THỨC VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị:
1.1. Khái niệm Hệ thống chính trị;
1.2. Cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam;
1.3. Vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
a) Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị;
b) Vai trò của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị;
c) Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị.
2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
2.1. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
2.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
a) Khái niệm Bộ máy nhà nước;
b) Các cơ quan trong bộ máy nhà nước:
- Quốc hội;
- Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Tòa án nhân dân;
- Viện kiểm sát nhân dân;
- Chính quyền địa phương.
II. NHÓM KIẾN THỨC VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
1. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003:
- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Chương II: mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã: Điều 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
- Chương IV, mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã: Điều 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.
2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003:
- Chương I. Những quy định chung: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Chương II. Mục 3: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã: Điều 18, 19, 20.
- Chương III. Mục 3: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã: Điều 33, 34.
- Chương IV. Mục 3: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Quyết định chỉ thị của ủy ban nhân dân cấp xã: Điều 45, 46.
- Chương V. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Điều 49, 50, 51, 52, 53, 54.
3. Nghị định số 91/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân:
- Điều 1, 2, 3, 4, 6, 9, 22, 24.
III. NHÓM KIẾN THỨC CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008:
- Chương I: Những quy định chung: Điều 1, 2, 3, 4.
- Chương II: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Điều 15, 16, 17; 18, 19, 20.
- Chương V: Cán bộ, công chức cấp xã: Điều 61, 62.
2. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn:
- Chương I: Những quy định chung: Điều 1, 2.
- Chương II: Tiêu chuẩn công chức cấp xã: Điều 3, 4.
- Chương VI: Xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã: Mục 2: Áp dụng hình thức kỷ luật: Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39./.