dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de ktra hóa lop 9 mien phi,tai lieu de ktra hóa lop 9 mien phi,bai giang de ktra hóa lop 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/4/2009 2:49:02 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Họ và tên:……......
Lớp :………………………
Bài kiểm tra 45’
Môn: Hoá 8
Tuần kiểm tra:
Ngày kiểm tra:


Bài1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
1.Dấu hiệu để nhận biết hiện tượng hoá học là:
a.Có chất mới sinh ra
b.Khối lượng của các chất tham gia không đổi
c.Liên kết giữa các nguyên tử không đổi
d.Cả a,b,c đúng
2.Cho sơ đồ phản ứng:A+B =>C +D .Theo ĐLBT ta có biểu thức nào sauđây đúng:
a. mA + mB =>mC + mD b.mA + mC => mB + mD
c. mA +mB = mC + mD d.mA + mD=>mC + mD
3.Trong phản ứng hoá học hạt nào được bảo toàn?
a.Nguyên tử b.Phân tử c.Nguyên tử và phân tử
4.Trong các PTHH sau phương trình nào đặt các hệ số cân bằng sai:
a.Fe + S => FeS c.2Na +2H2O => 2NaOH + H2
b.2Ca + O2 =>2CaO d.Fe2O3 + 3H2=>Fe2 + 3H2O
bài2 : Hiện tượng nào là hiện tượng vật lí,hiện tượng nào là hiện tượng hoá học:
Hiện tượng
 Hiện tượng hoá học
 Hiện tượng vật lí

a. Cồn a. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơib. Dây b. sắt cắt nhỏ thành từng đoạn và tán thành đinhc. Hoà c.Hoà tan đường vào nướcd. Đốt d. Đốt cháy than
Bài3:Lập PTHH và cho biết hệ số sơ đồ phản ứng sau:
a.K2O + H2O => KOH c.BaCl2 + K2SO4 =>BaSO4 + KCl
b..Al(OH)3 => Al2O3 + H2O d. Ca(OH)2 + Al2(SO4) => Al(OH)3 + CaSO4
Bài4: Dùng khí cacbonôxit(CO) để khử sắt III ôixit (Fe2O3) thu được sắt kim loại (Fe) và khí cacbonđiôxit(CO2)
a.Lập PTHH
b.Tính mFe thu được khi cho 16,8 (g) CO khử hết 32g Fe2O3 và 26,8g CO2 sinh ra

Đáp án và biểu điểm
Bài1: 2đ
1a 2c 3a 4d
Bài2: Hiện tượng vật lí:b,c
2đ Hiện tượng hoá học: a,d
Bài3: a.K2O + H2O => 2KOH c.BaCl2 + K2SO4 =>BaSO4 + 2 KCl
3đ 1 1 2 1 1 1 2
b.2Al(OH)3 => Al2O3 +3 H2O d. Ca(OH)2 + Al2(SO4)3 => 2Al(OH)3 + 3 CaSO4
2 1 3 1 1 2 3
Bài4: 3đ
Fe2O3 + 3CO => 3CO2 + 2Fe
Theo ĐLBTKL ta có
mFe=16,8+32- 26,4= 22,4g


Họ và tên: ………………………………………
Lớp: ………….
Bài kiểm tra 15’
Môn: Hoá 8Bài1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau
1.Thành phần phần trăm của nguyên tố Cu, O trong hợp chất CuO lần lượt là:
a.70% và 30% b.79% và 21%
c. 60% và 40% d. 80% và 20%