dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT học kì I Toán 7 mien phi,tai lieu Đề KT học kì I Toán 7 mien phi,bai giang Đề KT học kì I Toán 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/20/2009 10:31:05 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 74
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS An Hữu - Tổ Toán Tin
ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG – HỌC KỲ I. NĂM HỌC : 2008 - 2009
MÔN : TOÁN LỚP 7.Thời gian : 45 phút (không kể phát đề)
Ngày kiểm tra : 30/10/2008
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Câu 1 : bằng :
A. 9 B. 18 C. 81 D. 3
Câu 2 : Làm trịn số 258,394 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 258,39 B. 258,30 C. 258,40 D. 258,38
Câu 3 : Cho R là tập hợp các số thực, Q là tập hợp các số hữu tỉ, I là tập hợp các số vô tỉ.
Cách viết nào sao đây là đúng?
A. B. C. D. QI
Câu 4 : Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,53 = 0, (53) B. 0,53 < 0, (53)
C. 0,53 = 0,5 (3) D. 0,53 > 0,(53)
Câu 5 : Tìm số đo x ở hình bên
A. x = 1400
B. x = 400
C. x = 800
D. x = 700

Câu 6 : Điền vào chỗ trống ( . . . . ) trong các câu sau:
Nếu ∆ABC = ∆MNP thì:
A. AB = . . . . . . B. . . . . . . = MP
C. . . . . . . = D. = . . . . . .
Câu 7 : Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
A. Tổng ba gĩc trong một tam giác bằng 1800
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuơng gĩc với một đường thẳng thứ ba thì chúng vuơng gĩc với nhau

B. PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm). Tìm x, y biết :
a/ b/ và x + y =30
Bài 2 : (2 điểm). Ba lớp 7A, 7B , 7C đi lao động trồng cây. Số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 12, 13, 15. Biết rằng ba lớp trồng được 160 cây.Tính số cây mỗi lớp đã trồng.
Bài 3 : (2 điểm).
Cho cĩ
a/ Tính
b/ Tia phân giác của gĩc BAC cắt BC tại D. Tính

==============================================================================================================

Họ và tên thí sinh : ……………………………………………………………………………………………….. Số báo danh : ………………. Phòng thi : ………..Trường THCS An Hữu - Tổ Toán Tin
ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG – HỌC KỲ I. NĂM HỌC : 2008 - 2009
MÔN : TOÁN LỚP 7.Thời gian : 45 phút (không kể phát đề)
Ngày kiểm tra : 30/10/2008
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Câu 1 : bằng :
A. 9 B. 3 C. 81 D. 18
Câu 2 : Làm trịn số 258,394 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 258,30 B. 258,40 C. 258,39 D. 258,38
Câu 3 : Cho R là tập hợp các số thực, Q là tập hợp các số hữu tỉ, I là tập hợp các số vô tỉ.
Cách viết nào sao đây là đúng?
A. B. C. D. QI
Câu 4 : Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,53 = 0, (53) B. 0,53 > 0, (53)
C. 0,53 = 0,5 (3) D. 0,53 < 0,(53)
Câu 5 : Tìm số đo x ở hình bên
A. x = 400
B. x = 1400
C. x = 800
D. x = 700

Câu 6 : Điền vào chỗ trống ( . . . . ) trong các câu sau:
Nếu ∆ABC = ∆MNP thì:
A. . . . . . . = MP B. AB = . . . . . .
C. = . . . . .