dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ KT 1T TIN HỌC 7 (2013-2017) CÓ MA TRẬN mien phi,tai lieu ĐỀ KT 1T TIN HỌC 7 (2013-2017) CÓ MA TRẬN mien phi,bai giang ĐỀ KT 1T TIN HỌC 7 (2013-2017) CÓ MA TRẬN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/20/2017 7:12:27 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 7 HKII (2016 - 2017)

MA TRẬN ĐỀ:
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TNKQ
Tự luận
TNKQ
Tự luận
TNKQ
Tự luân


Định dạng trang tính
Điểm
1
0.25đ

2
0.5đ

3
0.75đ

6
1.5đ

Trình bày và in trang tính
Điểm
2
0.5đ

2
0.5đ


1


5


Sắp xếp và lọc dữ liệu
Điểm
1
0.25đ

1
0.25đ


1

3
4.5đ

Tổng

45

1.25đ

3

0.75đ
2

14
10đ


B. Đề bài :
I. TRẮC NGHIỆM : HS khoanh tròn đáp án đúng (3đ)
1. Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút tăng 1 chữ số thập phân thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
A. 1.753 B. 1.75 C. 1.76 D. 1.7530
2.Công cụ nào sau đây không có trong Excel?
A. 
B. 
C. 
D. 

3.Trong Excel, lệnh nào dùng để thực hiện lọc dữ liệu?
A. File ( Print…
B. Data ( Filter ( AutoFilter

C. File ( Page Setup…
D. View ( Page Break Preview

4.Trong Excel, lệnh nào cho phép điều chỉnh lề giấy in?
A. File(Page Setup (Margins
B. File(Page Setup(Pages

C. File ( Print…
D. View ( Normal

5. Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?
A. New B. Save C. Open D. Close
6. Các nút lệnh nằm trên thanh nào?
A. Thanh tiêu đề B. Thanh công thức C. Thanh bảng chọn D. Thanh công cụ
7. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
A. Top B. Bottom C. Left D. Right
8. Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7A”. Để căn giữa nội dung vào giữa ô tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
A. B. C. D. 
9. Để thay đổi phông chữ cho trang tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
A. B. 
C. D. 
10. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
A. File/ page setup/page B. File/ print
C. File/ Save D. File/ page setup/margins
11. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 
B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 
C. Nháy nút 
D. Nháy nút 
12.Muốn hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter thì chọn:
A. Data Filter AutoFilter B. Data Filter Show
C. Data Sort Filter Show all D. Data Filter Show all


II. TỰ LUẬN:
Câu 1. Xem trước khi in có lợi ích gì? (1 đ)
Câu 2. Sắp xếp dữ liệu là gì? (1 đ)
Câu 3. Em hãy nêu các bước điều chỉnh ngắt trang (2đ)
Câu 4: Có bảng tính như hình bên. Hãy nêu các thao tác để:
a/ Sắp xếp các học sinh thứ tự tổng điểm từ thấp đến cao (1đ)
b/ Lọc ra 5 học sinh có điểm Toán cao nhất (2đ)
C. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đ.án