dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra thực hành lớp 7 tiết 32 mien phi,tai lieu đề kiểm tra thực hành lớp 7 tiết 32 mien phi,bai giang đề kiểm tra thực hành lớp 7 tiết 32 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/4/2016 10:07:36 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 32.

KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian: 45 phút


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Chủ đề I. Bảng tính điện tử
I.1. Biết khởi động chương trình bảng tính
I.2. Biết tạo trang tính, nhập dữ liệu vào trang tính.
I.3. Biết lưu trang tính
Chủ đề II. Thực hiện tính toán trên trang tính
II.1. Biết cách nhập công thức vào ô tính
Chủ đề III. Sử dụng hàm để tính toán
III.1. Biết được cú pháp, cách sử dụng của một số hàm đơn giản
2. Kĩ năng:
2.1. Biết tạo trang tính theo khuôn mẫu có sẵn.
2.2. Biết cách sử dụng công thức
2.3. Biết cách sử dụng các hàm đơn giản.
3. Thái Độ:
- Nghiêm túc trong giờ thực hành kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Thực hành
III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mã dề: 01
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
(cấp độ 1)
Thông hiểu
(cấp độ 2)
Vận dụng
Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
Cấp độ cao
(cấp độ 4)

Chủ đề I.I.1; I.2; I.3
Câu 1a, 1c, 2c


Số câu: 2
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 3
Số điểm: 3,0
Số câu:
Số điểm:

Chủ đề II.II.1
Câu 1.b


Số câu : 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ 20%
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm: 2,0
Số câu:
Số điểm:

Chủ đề III.III.1
Câu 2a, 2b


Số câu : 3
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ 50%
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 2
Số điểm: 5,0
Số câu:
Số điểm:

Tổng số câu: 6
T số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ: ....%
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ: ....%
Số câu: 6
Số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ: ....%


IV. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
1. Đề kiểm tra.
Đề số 01
Bài 1
Khởi động chương trình bảng tính Excel. Nhập trang tính với nội dung như sau:

A
B
C
D
E
F

1
Stt
Họ và tên
Toán
Lý
Văn
ĐTB

2
1
Đinh Hoàng An
8
7
8


3
2
Lê Hoài An
9
10
10


4
3
Phạm Như Anh
8
6
8


5
4
Phạm Thanh Bình
8
8
9


6
5
Nguyễn Linh Chi
7
6
8


7
6
Vũ Xuân Cương
10
9
9


8
7
Trần Quốc Đạt
8
8
9


9
8
Nguyễn Anh Duy
8
9
9


10
9
Nguyễn Trung Dũng
8
8
7


11
10
Trần Hoàng Hà
8
7
8


(H1)
a) Tạo trang tính, nhập điểm thi các môn như minh hoạ trong hình.
b) Tính điểm trung bình bằng công thức thích hợp vào cột ĐTB.
c) Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em.xls
Bài 2 (Sử dụng hình của Bài 1)
a) Sử dụng hàm Average tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng ĐTB.
b) Sử dụng hàm Max, Min xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
c) Lưu bảng tính với tên bang diem cua em 2.xls
Đề số 02
Bài 1
Khởi động chương trình bảng tính Excel. Nhập trang tính với nội dung như sau:

A
B
C
D
E
F

1
Stt
Họ và tên
Toán
Lý
Văn
ĐTB

2
1