dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra học kỳ II Toán 7 full.(tỉ lệ 40 -50 -10) dành cho HS yếu mien phi,tai lieu Đề kiểm tra học kỳ II Toán 7 full.(tỉ lệ 40 -50 -10) dành cho HS yếu mien phi,bai giang Đề kiểm tra học kỳ II Toán 7 full.(tỉ lệ 40 -50 -10) dành cho HS yếu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/26/2016 10:16:13 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ma trận đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 7 Năm học ………..

 Mức độ
Chương
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
bậc thấp
TổngĐ

I

S


Chương III
Thống kê
Nêu được dấu hiệu,xác định số giá trị của dấu hiệu
Lập bảng tần số,tính số trung bình cộng,tìm mốt
Vẽ biểu đồ hình chữ nhậtSố câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
0,25
1
10
0.5
1.5
15
0.25
0.5
5
1
3
30Chương IV
Biểu thức
đại số
Chỉ ra được giái trị nào là nghiệm đa thức một biến.
Tính giá trị biểu thức
Tính được tổng, hiệu các đa thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
1
2
20
1
2
20

2
4
40H
Ì
N
H
H

C

Chương II
Tam giác

Chứng minh được hai đoạn thẳng bằng nhau
Vận dụng định lý Pitago tính độ dài cạnh tam giácSố câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)

0.25
1
10
0.25
0.5
5
0.5
1.5
15


Chương III
Quan hệ các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy trong tam giác
Vẽ hình được,xác định được trực tâm tam giác.
So sánh độ dài hai đoạn thẳng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
0.25
1
10
0.25
0,5
5

0,5
1.5
15


Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ (%)
1.5
4
40
2
5
50
0.5
1
10
4
10
100


ĐỀ CHÍNH THỨC :Bài 1 ( 3 đ) : Một nhân viên dân số của xã ghi lại số con trong gia đình của tất cả các hộ xóm A như sau :
1
5
4
0
4
3
2
2
1
2

2
1
2
4
3
2
0
3
5
3

2
1
1
3
2
0
1
3
4
4

Dấu hiệu bảng trên là gì ? Xóm A có bao nhiêu hộ ?
Lập bảng “tần số”
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Lập biểu đồ hình chữ nhật và tìm mốt dấu hiệu
Bài 2 ( 2 đ) : Cho các đa thức sau:
P(x) = x2 – 6x + 2
Q(x) = x2 - 4x - 5
a) Tính P(x) + Q(x)
b) Tính P(x) - Q(x)
Bài 3 (2đ): Cho A(x) = 2x – 4.
Tính A(1) và A(2).
Trong các giá trị x = 1 và x= 2 giá trị nào là nghiệm của A(x)
Bài 4: (3,0đ)
Cho cân có AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Kẻ AH vuông góc BC (HBC)
Xác định trực tâm của ∆HAB
Tính độ dài AH.
Kẻ HD vuông góc với AB (DAB), kẻ HE vuông góc với AC (EAC).
Chứng minh HD = HE.
d) So sánh HD và HC.

BÀI
NỘI DUNG
Điểm


Bài 1
(2,0đ)

a)-Dấu hiệu bảng trên là số con trong gia đình của tất cả các hộ xóm A.
Xóm A có 30 hộ gia đình.
b)
Giá trị
0
1
2
3
4
5

Tần số
2
6
8
6
4
2

N = 30
c
𝑋=
0.2+1.6+2.8+3.6+4.4+5.2
30=
66
30=2.2
d.
/
Mốt :2
0.5

0,5


0,5


0.50.5

0.5


Bài 2 (2,0đ)
a.