dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Kiểm tra học kỳ II sử 9 mien phi,tai lieu Đề Kiểm tra học kỳ II sử 9 mien phi,bai giang Đề Kiểm tra học kỳ II sử 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/24/2015 10:16:06 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Tân Thịnh

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 NĂM HỌC :2014-2015

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
(Không kể thời gian giao đề )
A.CÂU HỎI
Câu 1: Hãy nêu những nét nổi bật về những hoạt động của NGUYỄN ÁI QUỐC ở Pháp từ năm 1917-1923?
Câu 2:Trình bày diễn biến chiến dịch HỒ CHÍ MINH ?
Câu 3: Trình bày và phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ?
B.MA TRẬN
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng CĐ thấp
Vận dụng CĐ cao
Tổng số

Hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài từ 1917-1925

Nắm được những hoạt động của nguyễn ái quốc ở Pháp từ 1917-1923

Số câu 3/4
Số điểm :3
Tỉ lệ :30%


Thông qua các hoạt động ở Pháp học sinh thấy đươc những chuyển biến về nhận thức của NAQ đi Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa MÁC LÊ NIN


Số câu :3/4
Số điểm :1
Tỉ lệ :10%Số câu :1
Số điểm :4
Tỉ lệ :40%Hoàn thành giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

Nắm được những nội dung chính về diễn biến của chiến dịch HỒ CHÍ MINH ,chiến dịch quyết định giải phóng hoàn toàn miền nam
Số câu:1
Số điểm :2
Tỷ lệ :20%
Số câu:1
Số điểm :2
Tỷ lệ :20%


Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước


Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Số câu :1
Số điểm :4
Tỷ lệ :40%

Số câu :1
Số điểm :4
Tỷ lệ :40%

Tổng số câu:3
Tổng số
điểm:10
Tỷ lệ:100%
Số câu :3/4
Số điểm :3
Tỉ lệ :30%
Số câu:1
Số điểm :2
Tỷ lệ :20%
Số câu:1
Số điểm :4
Tỷ lệ :40%
Số câu :1/4
Số điểm :1,0
Tỷ lệ :1,0%
Số câu :3
Số điểm :10
Tỷ lệ :100%
C. ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 9 – HỌC KỲ II ( NĂM HỌC: 2014 – 2015)

Câu 1 :. Những họat động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917 – 1923 ?
( 4 diểm) :
+ 1917 Người ở lại Pháp.
+ 1919 Người gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội Nghị Véc xai: đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết của nhân dân An Nam.
+ Tháng 7/1920 Người đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất, những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin: Người tin theo Lênin và Quốc tế III.
+ Tháng 12/1920 Tại Đại Hội Tua Người bỏ phiếu tán thành Quốc Tế III và tham gia sáng lập ĐCS Pháp.
+ Năm 1920 Đánh dấu bước ngoặc của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, quyết đi theo con đường cách mạng vô sản.
+ Năm 1921 Người sáng lập Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari, cho xuất bản báo “Người cùng khổ”: Tố cáo tội ác của Thực dân đế quốc và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin. ( Người là chủ bút ... ).
Người còn tham gia viết bài cho các báo Nhân đạo, ( ĐCS Pháp ) Đời sống công nhân (Tổng Liên Đoàn LĐ Pháp), Bản án chế độ thực dân Pháp. Nhiều sách báo đưa về VN nhằm giác ngộ từng lớp thanh niên yêu nước.
( Học sinh nêu đủ 6 mốc hoạt động của NAQ – đạt 3đ; nêu được sự chuyển biến về nhận thức của NAQ – đạt 1đ)
Câu 2:( 2điểm ):
5giờ chiều 26/4/1975 chiến dịch HỒ CHÍ MINH bắt đầu.Năm cánh quân cùng lúc vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch – 1đ
10 giờ 45 phút ngày 30/4 xe tăng ta tiến thẳng vào dinh độc lập ,bắt sống toàn bộ chính phủ trung ương Sài Gòn .Tổng thống Việt nam cộng hòa DƯƠNG VĂN MINH đã tuyên bố đầu hàng không điều kiện ,11 giờ 30 phút ngày 30/4