dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra học ky 1 môn sinh 12 mien phi,tai lieu đề kiểm tra học ky 1 môn sinh 12 mien phi,bai giang đề kiểm tra học ky 1 môn sinh 12 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/12/2017 8:40:49 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA
KIỂM TRA HỌC KỲ 1
SINH HỌC 12 - CHỦ ĐỀ: “DI TRUYỀN HỌC”

Bước 1: Mục đích của đề kiểm tra
- Kiểm tra đánh giá được học sinh về kiến thức, kỹ năng... theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ về PHẦN DI TRUYỀN.

Bước 2: Hình thức đề kiểm tra
Kết hợp trắc nghiệm khách quan (100%)

Bước 3: Xây dựng ma trận đề kiểm tra
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TNKQ)
Theo công văn 8773 - Bộ GDĐT
Chủ đề
Mức độ nhận thức


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng ở cấp độ thấp
Vận dụng ở cấp độ cao

Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
- Biết được dạng đột biến gen.
- Biết được một số bệnh tật ở người liên quan đến đến đột biến gen, đột biến NST.
- Nêu được hậu quả và ý nghĩa của các dạng ĐB cấu trúc NST.
- Nắm được đặc điểm và ứng dụng của thể đa bội.
- Phân biệt được các dạng đột biến gen.
- Chỉ ra được các dạng đột biến số lượng NST qua số lượng NST trong tế bào.
- Hiểu rõ đặc điểm của thể dị đa bội.

- Tính được số lượng các loại Nu của gen sau đột biến.

33% tổng điểm = 3.3 điểm (10 câu)
40% hàng = 1.32 điểm (4 câu)
 40% hàng = 1,32 điểm (4 câu)

20% hàng = 6.6 điểm (2 câu)

Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Nhớ được bản chất của phép lai phân tích.

- Nhận biết được gen quy định tính trạng ở nhân hay tế bào chất bằng các phép lai thông thường.
- Phân biệt rõ đặc điểm di truyền do gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.
- Xác định được tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con khi cho lai các dạng bố mẹ với nhau.
- Biết cách xác định tỉ lệ các giao tử tạo ra trong trường hợp liên kết gen không hoàn toàn.
- Biện luận được để tính xác suất KH ở đời con về một tính trạng do gen nằm trên NST giới tính quy định.
-tư vấn di truyền trong thục tế đời sống

36.9% tổng điểm = 3.96 điểm (12câu)
17% hàng = 6.6 điểm( 2 câu)
33% hàng = 1.32 điểm( 4 câu)
25% hàng = 0.99 điểm( 3 câu)
25% hàng = 0.99 điểm(3câu)

Chương III: Di truyền học quần thể
Nhận biết được đặc trương quàn thể ngẫu phối qua tần số Alen
- Biết cách xác định trạng thái cân bằng của quần thể.
- Xác định được tỉ lệ của một KH ở đời sau trong trường hợp quần thể tự thụ phấn.

- Xác định số lượng cá thể của qt ngẫu phối

13.2% tổng điểm = 1.32 điểm (4 câu)
25% hàng = 0.33 điểm( 1 câu)
25% hàng = 0.33 điểm( 1 câu)
25% hàng = 0.33 đ( 1 câu)
25% hàng = 0.33 đ( 1 câu)

Chương IV: Ứng dụng di truyền học
- Nêu được các bước tạo giống có ưu thế lai.
-kể tên đối tượng thường được sử dụng trong công nghệ gen
- nêu được các thành tựu của công nghệ tế bào TV.

- Nhớ được các thành tựu của CN TB.13.2% tổng điểm = 1.32 điểm( 4 câu)
50% hàng = 0.66điểm( 2câu)
25% hàng = 0,33 điểm (1 câu)
25% hàng = 0,33 điểm (1 câu)


10 điểm(30 câu)
30 điểm =30% (9 câu)
3,3 điểm = 33 % (10câu)
1.65 điểm = 17 % (5câu)
 1.98 điểm = 20 % (6câu)ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC 12 – HK I
Câu 1b: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?
A. ADN. B. tARN. C. rARN. D. mARN.
Câu 2b. Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là
A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.
B. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.