dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de kiem tra hoc ki II mien phi,tai lieu de kiem tra hoc ki II mien phi,bai giang de kiem tra hoc ki II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/11/2016 10:58:06 AM
Filesize: 0.15 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 7
Năm học : 2015-2016
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Matrix of test
Topic
Recognizing
Understanding
Mustering


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

I. Listening
Số câu :6
Số điểm : 3
Tỉ lệ %: 30Listen and complete the table

6
0,5II. Language focus
Số câu: 4
Số điểm : 1
Tỉ lệ %: 10
Find the odd one out 4
0,25III. Language focus
Số câu :10
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ % : 25
Choose the best answers10
0,25


IV. Reading
Số câu : 6
Số điểm : 1,5
Tỉ lệ %: 15

Read the passage and answer the questions6
0,25

V. Writing
Số câu : 8
Số điểm :2
Tỉ lệ %: 20

Complete the passage8
0,25

Adding
Tổng số câu:34
Tổng số điểm : 10
Tỉ lệ %: 100%
Số câu : 20
Số điểm : 5
Tỉ lệ % : 50%
Số câu : 6
Số điểm : 3
Tỉ lệ % : 30%
Số câu : 8
Số điểm : 2
Tỉ lệ % : 20%

 Tà Hộc , ngày tháng năm
NGƯỜI RA ĐỀ TỔ TRƯỞNG DUYỆT CHUYÊN MÔN DUYỆTNguyễn Thị Ngọc Anh Lê Mạnh Kháng Nguyễn Hữu Dũng

PHÒNG GD & ĐT MAI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC ĐỘC LẬP -TỰ DO - HẠNH PHÚC

KIỂM TRA 45 PHÚT
( NĂM HỌC 2015- 2016)
MÔN : ANH 7
( Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề )
Họ và tên : ......................................................Lớp : 7.......
Điểm
Lời phê của giáo viên

QUESTION I :Listen and complete this pilot`s schedule with the correct place (3 points)
Nghe và hoàn thành bảng sau ( 3 điểm )
Monday
1.

Tuesday
2.

Wednesday
3.

Thursday
4.

Friday
5.

Saturday
6.


QUESTION II:
I. Find the odd one out (1point): Chọn từ khác với các từ còn lại (1 điểm )
1.
a. white
b. soccer
c. badminton
d. volleyball

2.
a. good
b. skillful
c. quickly
d. pretty

3.
a. Bangkok
b. Beijing
c. China
d. Vientiane

4.
a. May
b. Friday
c. Monday
d. Sunday

II. Choose the best answers (2,5 points).Chọn đáp án đúng nhất (2,5 điểm )
1. He ran____________(quick/quickly)
2. My grandmother walks ______________(slow/slowly)
3. What a____________baby! He sleeps all night and he never cries during the day ( good/well)
4. Rock climbing is a ________________activity (dangerous /dangerously)
5. Lan is a_______________volleyball player (skillful/ skillfully)
6.They ask me that question _____________(sudden /suddenly )
7. She plays piano______________(skillful/ skillfully )
8. They sang English song very_____________(good/well)
9. We slow very __________(safe /safely )
10. You and I are the__________students (good/badly )
QUESTION III : Read the passage and answer the questions (1,5 points )
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi ( 1,5 điểm)
At my school there are different sports activities but I only take part in one club "Walking For Fun "or WFF. Last year there was a district walking competition for school children and my school team won the first prize . Everybody was so happy and wished o keep this activity , therefore , we organized this club . The number of participants increases every week . The regular activity of the club is at 5 km walk to the beach on Sunday morning. Another activity