dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra hóa 9 lần 3 tự luận hay mien phi,tai lieu đề kiểm tra hóa 9 lần 3 tự luận hay mien phi,bai giang đề kiểm tra hóa 9 lần 3 tự luận hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 9:56:46 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 3)
ĐiểmHọ và tên:......................... MÔN: HOÁ 9
Lớp:…………………


Câu 1( 2đ ): Viết công thức cấu tạo có thể của các chất có công thức phân tử sau: CH4, C2H2, C3H4, C3H7Cl, C3H6.
Câu 2(2đ): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a/ CaC2 + ……. Ca(OH)2 +….
b/C2H2 + ….. C2H4
c/nC2H4 
d/C2H6 + ….. C2H5Cl +….
3(2đ): Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất khí riêng biệt mất nhãn sau: CO2, CH4, C2H4.
Câu 4(2đ): Đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:
a/ Bao nhiêu lít khí oxi?
b/Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích khí oxi?
c/Tính khối lượng và thể tích của nước thu được biết dH2O = 1g/ml.
Biết các khí đo ở đktc
Câu5(2đ): Đốt cháy một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng thêm 3,36 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp và tính m.
(Cho biết: Ca = 40, Na = 23, O = 16, N = 14, H = 1, C = 12, Cl = 35.5).
……Hết……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………