dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra hóa 11 cơ bản lần 3 hay mien phi,tai lieu đề kiểm tra hóa 11 cơ bản lần 3 hay mien phi,bai giang đề kiểm tra hóa 11 cơ bản lần 3 hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 9:55:25 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 60
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3
MÔN HÓA 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)ĐiểmHọ, tên :............................................ Lớp: ............................

Câu 1: Để phân biệt 2 chất lỏng là but-1-in và but-2-in người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. dd KMnO4 B. dd AgNO3/NH3 C. dd HBr D. dd Br2
Câu 2: Ankan có những loại đồng phân nào?
A. Đồng phân vị trí liên kết ba. B. Đồng phân hình học.
C. Đồng phân mạch cacbon D. Đồng phân vị trí liên kết đôi
Câu 3: Cho 0,1 mol axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:
A. 12 B. 24 C. 36 D. 48
Câu 4: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau : . Tên của X là
A. 4-metylpent-2-in. B. 2-metylpent-3-in. C. 2-metylpent-4-in. D. 4-metylpent-3-in.
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo của anken C4H8 là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 6: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
A. isohexan. B. 3-metylpent-2-en C. 2-etylbut-2-en. D. 3-metylpent-3-en.
Câu 7: Chất nào sau đây thường được dùng để kích thích hoa quả nhanh chín:
A. Al3C3 B. SiO2 C. CaC2 D. CaCO3
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai ankan thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 3,96 gam H2O. Thể tích oxi (lít) tham gia phản ứng (đktc) là
A. 6,72 B. 5,824 C. 11,648 D. 2,912
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5 g H2O. Giá trị của m là:
A. 1g B. 1,8 g C. 1,4 g D. 2 g
Câu 10: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g kết tủa. CTPT của X là:
A. C3H6 B. C2H6 C. C4H10 D. C3H8
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?
A. 42,5g B. 15g C. 37,5g D. 52,5g
Câu 12: Tính chất hóa học đặc trưng của an ken là:
A. Phản ứng thế B. Phản ứng oxi hóa
C. Phản ứng cộng D. Phản ứng trùng hợp
Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là
A. 13,5. B. 18,0. C. 9,0. D. 12,6.
Câu 14: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br2:
A. but-2-en B. axetilen C. xiclopropan D. Butan
Câu 15: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,03 và 0,12. B. 0,1 và 0,05. C. 0,12 và 0,03. D. 0,05 và 0,1.
Câu 16: Hỗn hợp A gồm etan và propan. Đốt cháy m gam A thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thành phần % khối lượng etan trong hỗn hợp là:
A. 74,58% B. 66,67% C. 33,33% D. 25,42%
Câu 17: Đốt cháy hòan toàn một hidrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 ( đktc) và 7,2 g H2O. CTPT của X là:
A