dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Kiểm tra 45 phút Crom - Sắt - Đồng kèm theo Ma trận mien phi,tai lieu Đề Kiểm tra 45 phút Crom - Sắt - Đồng kèm theo Ma trận mien phi,bai giang Đề Kiểm tra 45 phút Crom - Sắt - Đồng kèm theo Ma trận mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/18/2017 10:06:14 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT AN MINH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 12 CHƯƠNG 7SẮT CROM
Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức
Cộng


Biết
Hiểu
Vận dụng

Vận dụng ở
mức cao


1.SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT
Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng, nguyên tắc & phương pháp điều chế.
Tính chất hoá học, điều chế.
Nhận biết chất
-Tính toán liên quan đến 1 ptpứ. Xác định tên một kim loại, một hợp chất...
-Xác định thành phần hỗn hợp hoặc tìm khối lượng hay thể tích chất tham gia hoặc sản phẩm
-Định tính sản phẩm
Tính toán liên quan đến nhiều
ptpư. Xác định thành phần hh, áp dụng định luật bảo toàn e, dịnh luật bảo toàn khối lượng,...


Số câu hỏi
5
7
4
2
 18

Số điểm
6 điểm

2.HỢP KIM CỦA SẮT
Khái niệm, ứng dụng. Nguyên liệu, nguyên tắc & phương pháp sản xuất.
Tính chất hợp kim, sơ đồ phản ứng
Xác định thành phần hh, ,...
Liên hệ thực tế
Tính toán liên quan đến nhiều
ptpư.Số câu hỏi
1
2
2
1
6

Số điểm
2 điểm

3. CROM, HỢP CHẤT CỦA CROM
Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng. Phương pháp điều chế.
Tính chất hoá học, điều chế.
Nhận biết chất. Sơ đồ phản ứng
-Tính toán liên quan đến 1 ptpứ.
-Định tính sản phẩm
Có phương trình oxi hóa khử hoặc áp dụng định luật bảo toàn e ,


Số câu hỏi
2
2
1
1
6

Số điểm
2 điểm

Tổng số câu

8
11
7
4
30

Tổng số điểm
10

Tỉ lệ
26,67%
36,67%
23,33%
13,33%
100%


SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT AN MINH

ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: HÓA HỌC 12
Ngày Kiểm tra: __/__/2016


Câu 1: Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của sắt?
A.Kim loại nặng khó nóng chảy B. Màu vàng nâu, dẻo dễ rèn
C. Dẫn điện và nhiệt tốt D.Có tính nhiễm từ
Câu 2: Tinh thể hợp chất hóa học Fe3C được gọi là:
A.xementit B. hematit C.manhetit D. xiderit
Câu 3: Quá trình sản xuất gang trong lò cao, quặng hematit bị khử theo sơ đồ
A. Fe3O4( Fe2O3( FeO ( Fe B. Fe3O4( FeO ( Fe2O3( Fe
C. Fe2O3( Fe3O4( FeO ( Fe D. A. Fe2O3( FeO (Fe3O4( Fe
Câu 4: dãy nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự tính khử tăng dần:
A. Pb, Ni, Sn, Zn,Cr, Fe B. Pb, Sn, Ni, Fe, Cr, Zn
C. Ni, Fe, Zn ,Pb, Al, Cr D. Pb, Sn, Fe, Cr, Ni, Zn
Câu 5: Cấu hình e nào là của Fe3+
A. [Ar] 3d5 B. [Ar] 3d4 C. [Ar] 3d3 D. [Ar] 3d6
Câu 6: Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là:
A.tính oxi hóa B. tính khử C. tính lưỡng tính D. Cả A và C
Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. không màu sang màu vàng. B. màu da cam sang màu vàng.
C. không màu sang màu da cam. D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 8: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:
A Sn bị ăn mòn điện hóa. B Sn bị ăn mòn hóa học. C Fe bị ăn mòn điện hóa. D Fe bị ăn mòn hóa học.
Câu 9:Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là
A Cu