dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề khảo sát đầu năm Lí 9 mien phi,tai lieu Đề khảo sát đầu năm Lí 9 mien phi,bai giang Đề khảo sát đầu năm Lí 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/21/2009 9:11:42 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 183
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng giáo dục kiến thuỵ
Trường thcs minh tân
Họ và tên:………………………………….
Lớp SBD………..

Đề Kiểm Tra khảo sát chất lượng
năm học 2008-2009
Môn Vật lý- Lớp 9
Thời gian 45phút( Không kể thời gian giao đề)
Đề CHẵN


Đề CHẵN
I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu1: : Đối với mỗi dây dẫn thương số giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn có trị số:

Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U

Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I


Không đổi

Tăng khi hiệu điện thế tăng
Câu 2 Trong các công thức sau đây hãy chọn công thức sai . Với U là hiệu điện thế hai đầu dây dẫn , I là cường độ dòng điện qua dây dẫn , R là điện trở của dây dẫn
A. I=U/R
R=U/I
C. I=U.R
D. U=I.R
Câu 3: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp , công thức nào sau đây là sai

U =U1 + U 2 +...+ U n

I=I1=I2=...=In


R=R1=R2=...=Rn

R=R1+R2...+Rn
Câu 4: Trong các công thức sau đây công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song

I=I1+I2+...+In

U=U1=U2=...=Un


R=R1+R2+...+Rn

1/R=1/R1+1/R2+...+1/R3
Câu 5: Dây dẫn có chiều dài 1 có tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất thì có điện trở R được tính bằng công thức.
A.
B.
C . R =
D. R=

Câu 6 : khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở , đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo ? Chọn phương án trả lời đúng

Tiết diện dây dẫn của biển trở


Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở


Chiều dài của dây dẫn làm biến trở


Nhiệt độ của biến trở .
Câu 7 : Hiệu điện thế U=10 V được đặt vào hai đầu biến trở có giá trị R= 25 . Cường độ chạy qua biến trở nhận giá trị nào sau đây là đúng ? Chọn phương án trả lời đúng nhất
A. I=2,5 A
B . I=0,4 A
C. I=35A
D. I=15A
Câu 8 : Mắc hai điện trở có giá trị lần lượt R1=8và R2=12 vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U=4,8V . Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có thể nhận giá trị nào là đúng trong các trường hợp sau :
A. I=0,6 A
B . I= 1 A
C. I=0,4A
D. I=0,24 A
Câu 9: Hai điện trở R1= 20