dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de hoc ki II khoi 12 mien phi,tai lieu de hoc ki II khoi 12 mien phi,bai giang de hoc ki II khoi 12 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/22/2017 7:44:31 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ LỢI
ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Cho phương trình hoá học:
aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên tối giản).
Tổng các hệ số a, b, c, d là
A. 25. B. 27. C. 24. D. 26.
Câu 2: Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe2O3 rồi nung nóng. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn.
Giá trị của m là:
A. 2,24g B. 4,08g C. 10,2g D. 0,224g
Câu 3: Kim loại kiềm thổ nào sau đây tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?
A. Mg ; Ca ; Sr B. Be ; Mg ; Ca C. Be ; Sr ; Ba D. Ca ; Sr ; Ba
Câu 4: Cho 3,024gam một kim loại R tan hết trong dd HNO3 loãng thu được 940,8 ml khí NxOy
(sản phẩm khử duy nhất) có tỷ khối hơi so với H2 bằng 22. Khí NxOy và kí hiệu hóa học
của R là:
A. N2 và Fe B. NO2 và Al. C. N2O và Al D. NO và Mg.
Câu 5: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A. 100. B. 300. C. 200. D. 400.
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư , sau khi phản ứng kết
thúc thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là
A. 11,2. B. 0,56. C. 1,12 . D. 5,60.
Câu 7: Các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh vừa tác dụng với dung dịch
bazơ mạnh?
A. Al, ZnO, FeO. B. Al(OH)3, Fe(OH)3, CuO.
C. Al2O3, Al, Mg. D. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3.
Câu 8: Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thu được 3,36 lít
khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là
A. 10,8. B. 2,7. C. 5,4. D. 8,1.
Câu 9: Có 3 chất Mg, Al, Al2O3 . Có thể phân biệt 3 chất trên chỉ bằng một thuốc thử là chất
nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch CuSO4 C. Dung dịch HNO3 D. Dung dịch HCl
Câu 10: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một
oxit. Giá trị của m là
A. 16. B. 14. C. 8. D. 12.
Câu 11: Để m gam bột Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 16,4 gam hỗn hợp A
gồm Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A bằng dd HNO3 dư thu được hỗn hợp
khí X gồm 0,1 mol NO và 0,15mol NO2. Giá trị của m là:
A. 14 gam. B. 7 gam. C. 28 gam. D. 9,72 gam.
Câu 12: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Fe + Cu(NO3)2. B. Cu + AgNO3. C. Zn + Fe(NO3)2. D. Ag + Cu(NO3)2.
Câu 13: Cho phản ứng a Al + bHNO3 → c Al(NO3)3 + d NO + e H2O
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a+b) bằng
A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.
Câu 14: Kim loại tác dụng được với axit HCl là
A. Au. B. Zn. C. Cu. D. Ag.
Câu 15: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là
A. Fe. B. Fe2O3. C. FeO. D. FeCl2.
Câu 16: Clo và axit clohiđric tác dụng