dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de cuong va de thi on tap toan 6 hoc ky 2 day du mien phi,tai lieu de cuong va de thi on tap toan 6 hoc ky 2 day du mien phi,bai giang de cuong va de thi on tap toan 6 hoc ky 2 day du mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/26/2016 8:46:02 AM
Filesize: 0.80 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ II
Dạng 1: Rút gọn phân số
Bài 1 : Rút gọn các phân số
a/ b/ c/ d/ 
Dạng 2: So sánh phân số
Bài 1 : So sánh các phân số :
a/ và b/ và c/ và d/ và 
Dạng 3: Tìm x
Bài 1: Tìm x , biết :
a) b/ c) d) e) f/ g/ x – 25% x = h) 
Dạng 4 :Thực hiện phép tính
Bài 1: Tính a) b) c) d) e) f) 
Bài 2: Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu được)
a) b) c) d)
Bài 3: Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu được)
Lb)N= c) M =
d) M = e/ A = f) B = 0,25.
Dạng 5 : Các bài toán có lời giải
Bài 1: Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh c
lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

Bài 2 : Một trường học có 1200 học sinh giỏi , khá , trung bình . Số học sinh trung bình chiếm tổng số ; số học sinh khá chiếm tổng số , còn lại là học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của trường

Bài 3 Ba lớp 6 của một trường THCS có 120 học sinh . Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh của khối . Số học sinh lớp 6C chiếm số học sinh của khối , còn lại là học sinh lớp 6B . Tính số học sinh lớp 6B.
B ài 4. Trường THCS Nguyễn Mai ở khối 6 có 120 học sinh trong đó số học sinh giỏi chiếm 5% số học sinh khá chiếm 30% học sinh trung bình chiếm 50%. Tính số học sinh yếu còn lại của trường.

Dạng 6 : Hình học
Bài 1. Cho = 1300. Vẽ tia Oz nằm giửa góc sao cho = 650.
a)Tính góc 
b) Tia Oz có là tia phân giác của xOy không? Vì sao?

Bài 2. Cho = 1400. Vẽ tia Oz nằm giửa góc sao cho = 700.
a) Tính góc b) Tia Oz có là tia phân giác của xOy không? Vì sao?
Bài 3: Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ các góc xOy và yOz, sao cho = 300 ; = 600 .
a) Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz ? Vì sao?
b) Tính góc ?
c) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài1: Tính:
a) b) c) e) f. g) h) 
Bài2: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
 
 

Dạng 2: Tìm x
Bài 3: Tìm x biết:
 b) c) d) e) f) 
Bài4: Tìm x
  
e) f) g) h) 

Bài15: Tìm x biết:
|x + 3| = 15 b) |x – 7| + 13 = 25 c) |x – 3| - 16 = -4 d) 3| x – 1| – 5 = 7
Dạng 3: So sánh , Tìm ước , bội
Bài 6 1/ Điền dấu ( >,<,=) thích hợp vào ô trống:
a/ (- 15) . (-2) ( 0 b/ (- 3) . 7 ( 0
c/ (- 18) . (- 7) ( 7.18 d/ (-5) . (- 1) ( 8 . (-2)
Bài 7: a) Tìm tất cả các ước của 5, 9, 12, -13, 1, -8
b) Tìm bội của -3 ; 5; -7 ; 9
Bài 8: Rút gọn các phân số sau:
a) b) c) d) e) 
Bài 8: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có