dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE CUONG TIN 7 HKI NVT mien phi,tai lieu DE CUONG TIN 7 HKI NVT mien phi,bai giang DE CUONG TIN 7 HKI NVT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/8/2016 1:30:35 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG HKI TIN HỌC 7

Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.
A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access
Câu 2 : Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:
A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
Câu 3: Câu nào sau đây sai:
A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.
B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.
C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất.
Câu 4: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào là đúng:
A. H1…H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5
Câu 5: Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột B. Tên của hàng
C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Không có ý nào đúng
Câu 6: Thanh công thức dùng để:
A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn D. A,B và C đều đúng.
Câu 7: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
C. Tính toán ra kết quả sai
D. Công thức nhập sai.
Câu 8: Đặc trưng nhất của chương trình bảng tính là:
A. Soạn thảo văn bản B. Tạo biểu đồ
C. Tính toán và xử lý dữ liệu D. Tất cả đều sai
Câu 9: Để lưu trang tính ta chọn lệnh:
A. FileOpen B. FileNew C. FileSave D.FileExit
Câu 10: Trong các công thức sau công thức nào viết sai:
A. =SUM(A1,A2,A3,A4) B. =sum(A1,A4) C. =Sum(A1:A4) D.SUM(A1,A2,A3,A4)
Câu 11: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai:
A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5
Câu 12 :
Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.
Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn như màn hình soạn thảo văn bản word.


B.
Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính.


C.
Thanh công thức, thanh bảng chọn data (dữ liệu) và trang tính không có trong màn hình làm việc excel.


D.
Địa chỉ của một khối có thể được viết là (C3;A5).

Câu 13 :
Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?


A.
E3 + F7 * 10%.


B.
(E3 + F7) * 10%


C.
= (E3 + F7) * 10%


D.
=E3 + (F7 * 10%)

Câu 14 : Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:
A. Insert / Rows B. Insert / Columns
C. Table / Columns D. Table / Rows

Câu 15: Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu trong cột thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột. B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.
C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng. D. A và C đều đúng.
Câu 16: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
A. ^ / : x - B. + - . : ^ C. + - * / ^ D. + - ^ *

Câu 17: Ô A1 có số