dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề cương ôn thi nghề lớp 9 và lớp11 mien phi,tai lieu Đề cương ôn thi nghề lớp 9 và lớp11 mien phi,bai giang Đề cương ôn thi nghề lớp 9 và lớp11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/9/2016 7:56:46 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – HỌC 2009 – 2010
MÔN TIN HỌC – KHỐI 11

A- PHẦN LÝ THUYẾT:
I- Phần 1: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Câu 1: Trình bày các thao tác với chuột?
Trả lời:
Di chuột (Mouse move): Di chuyển con trỏ chuột đến một vị trí nào đó trên màn hình
Nháy chuột (Click): Nháy nút trái chuột một lần rồi thả ngón tay
Nháy đúp chuột (Double clik): Nháy nhanh liên tiếp nút trái chuột 2 lần.
Nháy nút phải chuột (Right click): Nháy nút phải chuột một lần rồi thả ngón tay
Kéo thả chuột (Drag and drop): Nhấn giữ nút trái chuột đồng thời di chuyển con trỏ chuột tới vị trí nào đó rồi thả nút giữ chuột.

Câu 2: Khái niệm về cửa sổ làm việc? Cách chuyển đổi cửa sổ làm việc ?
Trả lời:
- Khái niệm về cửa sổ làm việc: Trong Windows mỗi chương trình ứng dụng có một cửa sổ làm việc. Cùng một lúc có thể mở nhiều cửa sổ nhưng tại một thời điểm chỉ có một cửa sổ là “tích cực” gọi là cửa sổ làm việc, có nghĩa là mọi thao tác trên bàn phím sẽ tác động lên cửa sổ này.
- Cách chuyển đổi cửa sổ làm việc:
Nháy vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc.
Nháy vào vị trí bất kỳ trên cửa sổ muốn kích hoạt.
Nhấn giữ phím Alt và nhấn phím Tab nhiều lần cho tới khi chương trình tương ứng được chọn.

Câu 3: Trình bày các cách chọn đối tượng?
Trả lời:
Chọn một đối tượng : Nháy chuột lên đối tượng đó.
Chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp: Nháy chuột vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ Shift và nháy chuột vào đối tượng cuối cùng
Chọn đồng thời nhiều đối tượng không liên tiếp: Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng đối tượng cần chọn
Chọn tất cả : Nháy Edit ( Selete all hoặc nhấn Ctrl-A

Câu 4: Nêu các bước thực hiện sao chép, di chuyển đối tượng ?
Trả lời:
1. Sao chép tệp hoặc thư mục :
- Chọn tệp hoặc thư mục muốn sao chép
- Nháy Edit ( Copy hoặc nháy nút lệnh Copy  trên thanh công cụ
- Mở thư mục hoặc ổ đĩa nơi muốn đặt bản sao và nháy Edit ( Paste hoặc nháy nút lệnh Patse  trên thanh công cụ
( Sao chép nhanh: Nhấn giữ phím Ctrl khi thực hiện kéo thả chuột nếu muốn sao chép đối tượng sang vị trí mới.
2. Di chuyển tệp hoặc thư mục :
- Chọn tệp hoặc thư mục muốn di chuyển
- Nháy Edit ( Cut hoặc nháy nút lệnh Cut  trên thanh công cụ
- Mở thư mục hoặc ổ đĩa nơi muốn đặt bản sao và nháy Edit ( Paste hoặc nháy nút lệnh Patse  trên thanh công cụ
( Di chuyển nhanh: Thực hiện thao tác kéo thả chuột từ vị trí nguồn tới vị trí đích

Câu 5: Khái niệm về đường tắt? Cách tạo đường tắt trên màn hình làm việc?
Trả lời:
Khái niệm về đường tắt:
- Đường tắt là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường hay sử dụng.
2. Cách tạo :
- Chọn đối tượng muốn tạo đường tắt
- Dùng nút phải chuột kéo thả đối tượng đó ra màn hình làm việc.
- Nháy Create Shortcuts Here

Câu 6: Trình bày thao tác tìm một tệp hay thư mục?
Trả lời:
- Nháy Start( Search
- Chọn phạm vi giới hạn tìm kiếm ở phần cửa sổ trái. Nháy All files and Folders (Tệp và thư mục) ( gõ tên tệp hoặc một phần tên tệp (thư mục) làm cơ sở cho việc tìm kiếm.
- Nháy Search để bắt đầu tìm kiếm

Câu 7: Nêu khái niệm Control Panel, cách khởi động?
Trả lời:
Khái niệm: Control Panel là một tập hợp các chương trình dùng để cài đặt các tham số hệ thống như Font chữ, máy in, quản lý các phần mềm ứng dụng …để phù hợp với công việc hay sở thích.
Cách khởi động: Nháy Start( Control Panel

II- Phần 2: HỆ SOẠN THẢO WORD
Câu 1: Mục đích của định dạng văn bản là gì? Nêu các mức định dạng văn bản cơ bản?
Trả lời:
Mục đích của định dạng văn bản là:
Trình bày văn bản rõ ràng, nhất quán, mạch lạc và gây ấn tượng.
Giúp cho người đọc nhanh chóng nắm được nội dung chủ yếu của văn bản.
Giúp người đọc dễ nhớ những phần cần nhấn mạnh.
Có ba mức định dạng văn bản cơ bản là: Kí tự, đoạn văn bản, trang văn bản.

Câu 2: Liệt kê một số tham số định dạng ký tự? định dạng đoạn văn bản?