dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Cong nghe Frame relay mien phi,tai lieu Cong nghe Frame relay mien phi,bai giang Cong nghe Frame relay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2012 1:07:45 PM
Filesize: 5.19 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC i
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC HÌNH v
MỞ ĐẦU 1
1.) ĐẶT VẤN ĐỀ 1
2.) GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC 2
3.) TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
CHƯƠNG 1 3
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ FRAME RELAY 3
1.1. GIỚI THIỆU FRAME RELAY 3
1.1.1Frame Relay là gì? 3
1.1.2Lợi ích sử dụng dịch vụ Frame Relay 3
1.1.3Các ứng dụng trên mạng Frame relay 4
1.1.4Công suất truyền thông (Communications Capacity) 5
1.1.5Sự tin cậy của người sử dụng. 5
1.2. NGUỒN GỐC CỦA FRAME RELAY 6
1.2.1Nhóm bốn 7
1.2.2Frame Relay Forum 7
1.3. SỰ TIẾN TRIỂN VÀ NGÕ CỤT CỦA CÔNG NGHỆ FRAME RELAY 9
1.3.1Sự tiến triển của công nghệ Frame Relay 9
1.3.2Ngõ Cụt Của Công Nghệ Frame Relay 9
1.4. MẠCH ẢO FRAME RELAY (Frame Relay Virtual Circuits) 10
1.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 2 12
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA FRAME RELAY 12
2.1. CÁC DỊCH VỤ KẾT NỐI VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU 12
2.1.1Mạch ảo trong Frame relay : 12
2.1.2Các dịch vụ kết nối 13
2.1.3Các dịch vụ quản lý tính toàn vẹn của dữ liệu : 15
2.2. CẤU TRÚC FRAME CỦA FRAME RELAY 15
2.2.1Diễn đạt các bit. 16
2.3.2Các định dạng của frame : 21
2.4.3Năm chức năng chính : 23
2.3. MULTICASTING 23
CHƯƠNG 3 26
CƠ CHẾ BÁO HIỆU TRONG FRAME RELAY 26
3.1. CÁC MESSAGE CHO FRAME RELAY ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI 26
3.1.1. Thiết lập cuộc gọi (Establishing the Call) 26
3.1.2. Xóa cuộc gọi (Clearing the Call) 28
3.1.3. Các message điều khiển kết nối khác. 29
3.1.4.Các định dạng message của hệ thống báo hiệu số 1(DSS1) 29
3.2. ANSI CUNG CẤP CHO OSI CÁC DỊCH VỤ MÔ HÌNH KẾT NỐI MẠNG(Connection mode network services - CONS) TRÊN FRAME RELAY 36
CHƯƠNG 4: 37
KIỂM SOÁT TẮC NGHẼN TRONG FRAME RELAY 37
4.1. CÁCH LÀM VIỆC CỦA FRAME RELAY 37
4.2. QUẢN LÝ TẮC NGHẼN TRONG FRAME RELAY 38
4.1.1. Tắc nghẽn trong mạng Frame relay : 38
4.1.2. Kiểm soát tắc nghẽn trên Frame relay : 40
CHƯƠNG 5: 52
CÁC TÍNH NĂNG CỦA FRAME RELAY 52
5.1. SỰ PHÂN MẢNH PVC (PVC FRAGMENTATION) 52
5.1.1. Các mô hình phân mảnh (Fragmentation models) 52
5.1.2. Phân mảnh các Header (Fragmentation headers) 54
5.1.3. Các thủ tục phân mảnh (Fragmentation procedure) 56
5.2. VẬN HÀNH VOICE TRÊN FRAME RELAY (VOICE OVER FRAME RELAY VOFR) 57
5.2.1. Dịch vụ truyền đồng thời (service multiplexing) 57
5.2.2. Các ví dụ về các yếu tố frame phụ (Example of Subframe Contents) 60
5.3. MULTILINK FRAME RELAY - MFR 62
CHƯƠNG 6 : 63
SO SÁNH FRAME RELAY VỚI MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHÁC 63
6.1. FRAME RELAY VÀ ATM 63
6.1.1.Tại sao Frame Relay và ATM có sự ảnh hưởng lẫn nhau 63
6.1.2.Các định nghĩa 63
6.1.3.So sánh Frame Relay và ATM 64
6.1.4.Mạng cột sống ATM hỗ trợ các hoạt động Frame Relay như thế nào. 67
6.2. FRAME RELAY VÀ X.25 84
6.2.1.Sự liên mạng Frame Relay và X.25 84
6.2.2.So sánh hoạt động của X25 và hoạt động của Frame relay 86
6.2.3. Kết nối sử dụng X.25 và Frame Relay (Joint use of X.25 and Frame Relay? ) 89
6.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG 89