dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHUYÊN VINH LẦN 1-2017 mien phi,tai lieu CHUYÊN VINH LẦN 1-2017 mien phi,bai giang CHUYÊN VINH LẦN 1-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 11:00:06 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 140
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau:
Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.
Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.
Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 2: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:
Chất rắn YPhương trình hóa học của phản ứng tạo thành khí Z là

 

 
Câu 3: Khi thuỷ phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là
A. 8. B. 4. C. 2. D. 6.
Câu 4: Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH, đun nóng. B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).
C. Kim loại Na. D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Câu 5: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 1,68. B. 3,36. C. 6,72. D. 1,26.
Câu 6: Cho mẫu nước cứng có chứa các ion:  . Hóa chất dùng để làm mềm nước cứng trên là .
A. BaCl2. B. NaCl. C. AgNO3. D. Na3PO4.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?
Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện.
Công thức hóa học của phèn chua là (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
Tinh bột là lương thực của con người.
Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.
Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất hiện.
Câu 9: Số đồng phân cấu tạo là tetrapeptit có cùng công thức phân tử C9H16O5N4 là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 10: Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử anilin (C6H5NH2) là
A. 78,26%. B. 77,42%. C. 75,00%. D. 83,72%.
Câu 11: Metylamin không phản ứng với
A. dung dịch H2SO4. B. dung dịch HCl.
C. H2 (xúc tác Ni, nung nóng). D. O2, nung nóng.
Câu 12: Cho 9 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là
A. 16,10 gam. B. 12,63 gam. C. 12,65 gam. D. 16,30 gam.
Câu 13: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?
A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Zn.
Câu 14: Cho m gam axit glutamic (HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là
A. 43,80. B. 21,90. C. 44,10. D. 22,05.
Câu 15: Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3CHO?
A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH=CH2.
C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOCH=CHCH3.
Câu 16