dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHUYEN DE HSG HOA 8 VY-BG mien phi,tai lieu CHUYEN DE HSG HOA 8 VY-BG mien phi,bai giang CHUYEN DE HSG HOA 8 VY-BG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/15/2017 10:08:11 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên đè bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8
Chuyên đề 1: Bài tập về nguyên tử

Bài 1: Tổng số hạt p, e , n trong nguyên tử là 28 , trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại . Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử ?
Bài 2: Tổng số hạt trong nguyên tử R là 82 hạt .Trong nguyên tử R tổng số hạt nơtron bằng 15/13 số hạt proton. tính số hạt p, n ,e trong nguyên tử R?
Bài 3: Nguyên tử X có tổng số hạt proton ,nơtron,electron là 52 . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt
Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X?
Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử X?
Tính nguyên tử khối của X?
Tính khối lượng bằng gam của X, biết mp = mn =1,013đvC
Bài 4: Người ta kí hiệu một nguyên tử của một nguyên tố hóa học như sau :AZX , trong đó A là số hạt proton và nơtron , Z bằng số hạt proton .Cho các nguyên tử sau :

126X 168Y 136M 178R 3517A 3717E
Các nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học ?Tại sao?
Bai5: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46 . Trong đó số hạt không mang điện bằng 8/15
Tổng số hạt mang điện . Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tử X ? Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X?
Bài 6: Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt
xác định số p, số e , sô n của nguyên tử đó ?
Vẽ sơ đồ nguyên tử , biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e
Bài 7: Một nguyên tử R có tổng số hạt p, n, e là 115 hạt .Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt . Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tử R?
Bài 8: Một nguyên tử X có tổng số hat p ,n ,e trong nguyên tử là 46 .Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt .Tính số p ,số n , trong nguyên tử Xvà cho biết X thuộc nguyên tố hóa học nao?
Chuyên đề 2: bài tâp tính theo công thức hóa học

Bài 1: Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố C , H ,O có thành phần % theo khối lượng lần lượt là : 37,5% ; 12,5% ; 50% . Biết tỉ khối của X so với H2 bằng 16 . Tìm CTHH của X?
Bài 2: Cho biết hợp chất của nguyên tố R (hóa trị x) với nhóm SO4 có 20% khối lượng thuộc nguyên tố R
Thiết lập biểu thức tính nguyên tử khối của R theo hóa trị x ?
Hãy tính % khối lượng của nguyên tố R đó trong hợp chất của nguyên tố R với ôxi (không cần xác định nguyên tố R)
Bài 3: Hợp chất A được cấu tạo bởi nguyên tố X hóa trị V với nguyên tố ôxi. Biết phân tử khối của hợp chất A bằng 142đvC. Hợp chất B được tạo bởi nguyên tố Y (hóa trị y , 1≤ y ≤ 3) và nhóm SO4 , biết rằng phân tử khối của hợp chất A chỉ nặng bằng 0,355 lần phân tử hợp chất B. Tìm nguyên tử khối của các nguyên tố X và Y . Viết CTHH của hợp chất A và hợp chất B ?

Bài 4:
Tìm CTHH của ô xit sắt trong đó Fe chiếm 70 % về khối lượng
Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy cùng số mol như nhau bằng hidro,