dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Cấu trúc sáng kiến 2016-2017 mien phi,tai lieu Cấu trúc sáng kiến 2016-2017 mien phi,bai giang Cấu trúc sáng kiến 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2017 8:59:41 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CẤU TRÚC SÁNG KIẾN
(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDPT ngày 12/10/2016
của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện từ năm học 2016-2017)
BÌA CHÍNH
BÌA PHỤ
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)
2. Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)
3. Giới hạn của sáng kiến
3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)
3.2. Về không gian (ở đâu?)
3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)
B. NỘI DUNG
1. Cơ sở viết sáng kiến
1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)
1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý (nếu có)
- Cơ sở chính trị: Các Văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị, …, của Đảng liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
- Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh, địa phương liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết
- Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.
- Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.
- Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.
3. Các giải pháp thực hiện
- Bằng cách nào/làm như thế nào để giải quyết những nội dung cụ thể của sáng kiến cần giải quyết.
- Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thực tế, khả thi; chỉ ra được cách thức (phương pháp) triển khai thực hiện giải quyết vấn đề; có sản phẩm minh chứng; điều kiện để thực hiện; chủ thể thực hiện).
4. Hiệu quả của sáng kiến
4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến (Các tác động đến thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến; khả năng chuyển giao ứng dụng cho đơn vị/địa bàn khác)
4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến (Ai? Lợi gì?)
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến: Vấn đề sáng kiến giải quyết là gì?; Tại sao là tình huống có vấn đề?; Cần thực hiện những nhiệm vụ gì?; Thực hiện bằng cách nào?; Ý nghĩa/tác động sẽ đem lại như thể nào?.
2. Kiến nghị (nêu cụ thể đối tượng kiến nghị, nội dung kiến nghị; với Ai?; nội dung gì?)
TÀI LIỆU THAM KHẢO (theo quy định, xếp theo thứ tự α)

……………., tháng … năm ………
TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ đệm tên)

PHỤ LỤC (nếu có)
BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
--------------------------

TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………

TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
SƠN LA, THÁNG ….. NĂM ……..
BÌA PHỤ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………

TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
SƠN LA, THÁNG ….. NĂM ……..MỘT SỐ YÊU CẦU

1. Sáng kiến phải được viết theo đúng CẤU TRÚC quy định.
2. Độ dài của sáng kiến tối đa là 35 trang và tối thiểu là 20 trang. Không kể: trang BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, MỤC LỤC, DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.
3. Các mục chính như: A. MỞ ĐẦU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC phải sang trang mới, các mục còn lại trình bày sao cho phù hợp, khoa học.
4. Cân đối tỷ lệ giữa: Cơ sở viết sáng kiến (tối thiểu 5 trang trở lên), Thực trạng của vấn đề cần giải quyết (tối thiểu 5 trang trở lên), các giải pháp thực hiện (tối thiểu