dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Các học phần thi tốt nghiệp SP năm học 2008-2009 mien phi,tai lieu Các học phần thi tốt nghiệp SP năm học 2008-2009 mien phi,bai giang Các học phần thi tốt nghiệp SP năm học 2008-2009 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/3/2009 9:06:51 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 55
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :…48……/CĐSP-ĐT
V/v: Học phần thi Tốt nghiệp
hệ chính quy năm 2009
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 01 năm 2009


Kính gửi: TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Thực hiện Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, Hiệu trưởng trường CĐSP Bình Dương thông báo các học phần thi tốt nghiệp các lớp trình độ Cao đẳng khóa 2006 – 2009, trình độ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2007–2009 hệ chính quy, như sau:
I. HỌC PHẦN THI:
1. Học phần thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (12 ĐVHT)
SỐ TT
LỚP
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
(6 ĐVHT)
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
(6 ĐVHT)HỌC PHẦN TỔNG HỢP
SỐ ĐVHT
Hình thức thi
HỌC PHẦN TỔNG HỢP
SỐ ĐVHT
Hình thức thi

* CAO ĐẲNG

1
SP Hoá-KTNN K.21
SS: 28
1. Hoá đại cương
2. Hoá vô cơ
3. Hoá hữu cơ

2
2
2
Viết
(Tự luận)

1. PPDH Hoá học ở trường THCS
2. PPDH Kỹ thuật NN ở trường THCS
3. Tâm lí-Giáo dục học
2

2

2
Vấn đáp

2
SP Vật lí-KTCN K.5
SS: 38
1. Cơ học 1
2. Điện học
3. Nhiệt học
4. Dao động và sóng cơ học
5. Kỹ thuật điện
1
1
1
1

2
Viết
(Tự luận)

1. PPDH Vật lý ở trường THCS
2. PPDH Kỹ thuật công nghiệp
3. Tâm lí-Giáo dục học
2

2

2
Vấn đáp

3
SP Sinh học K.3
SS: 28
1. Động vật không xương sống
2. Động vật có xương sống
3. Giải phẫu hình thái thực vật
4. Sinh lí học thực vật
5. Giải phẫu sinh lí người
6. Di truyền
1

1
1

1
1
1
Viết
(Tự luận)

1. Đại cương PPDH Sinh học
2. PPDH Sinh học ở trường THCS
3.Tâm lí-Giáo dục học
1.5
2.5


2
Vấn đáp

4
SP Toán –Tin K.9
SS: 30
1. Hình học cao cấp
2. Đại số đại cương
3. Hàm nhiều biến
4. Lập trình
5. Hệ CSDL & HQTCSDL
1
1
2
1
1
Viết
(Tự luận)
1. PPDH Toán học ở trường THCS
2. PPDH Tin học ở Trường THCS
3.Tâm lí-Giáo dục học
2

2

2
Vấn đáp

5
SP Ngữ văn-KTGĐ K.1
SS: 37
1. Văn học dân gian
2. Văn học Việt Nam hiện đại 1
3. Từ vựng và ngữ nghĩa
Tiếng Việt
4. Ngữ pháp Tiếng Việt
2
2

1

1
Viết
(Tự luận)
1. PPGD Ngữ văn, Văn, Tập làm văn.
2. PPGD Tiếng Việt
3. Tâm lí-Giáo dục học
3

1
2


6
GDCD-CTĐ K.3
SS: 29
1. Đạo đức học và Giáo dục đạo đức
2. Những vấn đề của thời đại.
3. Pháp luật
2

2

2
Viết
(Tự luận)
1. PPDH môn GDCD
2. PPDH và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội
3. PPDH và huấn luyện nghi thức Đội
4. Tâm lí-Giáo dục học
2
1


1

2


7
SP Lịch sử-Địa lý K.19
SS: 23
1. Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975
2. Các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
3. Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam
2

2


2
Viết
(Tự luận)
1. Các hình thức tổ chức và nội dung dạy học lịch sử ở THCS
2.