dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Các dạng Bài toán về Crom - Sắt - Đồng mien phi,tai lieu Các dạng Bài toán về Crom - Sắt - Đồng mien phi,bai giang Các dạng Bài toán về Crom - Sắt - Đồng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/18/2017 9:41:29 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP CROM – SẮT – ĐỒNG

PHẦN A: CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: KIM LOẠI / OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT
1. TÁC DỤNG VỚI AXIT LOẠI I (HCl, H2SO4loãng)
( KIM LOẠI + HCl  muối clorua + H2
( Oxit KIM LOẠI + HCl  muối clorua + H2O
( KIM LOẠI + H2SO4 muối sunfat + H2
(OXIT KIM LOẠI + H2SO4 muối sunfat + H2
2. TÁC DỤNG VỚI AXIT LOẠI II (HNO3, H2SO4đ,nóng)
TH1: M + HNO3( M(NO3)n + sản phẩm khử (NO, NO2, N2, N2O, NH4NO3) + H2O
( Tìm sản phẩm khử dựa vào định luật bảo toàn số mol electron

Với: iKL = số e nhường của kim loại = hóa trị cao nhất của kim loại.
isp khử = số e nhận của sp khử. 
( Tìm khối lượng muối thu được bằng công thức tổng quát:

Với muối nitrat:

(Tìm số mol axit tham gia phản ứng:
TH2: M + H2SO4 M2(SO4)n + sản phẩm khử  (S, SO2, H2S) + H2O
( Tìm sản phẩm khử dựa vào định luật bảo toàn số mol electron: 
( Tìm khối lượng muối sunfat thu được:

(Tìm số mol axit tham gia phản ứng:
(Chú ý: Khi cho Fe tác dụng với HNO3, H2SO4đ,nóng nếu sau phản ứng Fe dư thì muối sinh ra là muối Fe2+.
Fe + 2Fe3+ 3Fe2+
Câu 1:Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, và Zn vừa đủ trong dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối clorua khan ?
A. 38,5g B. 35,8g C.25,8g D.28,5g
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là?
A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25.
Câu 3: (ĐH-KA-2007).Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng thu đc 1,344 lit khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 9,52 B. 10,27 C. 8,98 D. 7.25
Câu 4: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là?
A.38,93 B.103,85 C.25,95 D.77,96
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dd HCl dư, thu được V lít khí H2. Mặt khác, Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dd HNO3 loãng cũng thu được V lít khí NO duy nhất. Xác định kim loại M biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua (các khí đo trong cùng điều kiện).
A. Cr B. Al C. Fe D. Zn
Câu 6: Trộn 200ml dung dịch HCl 2M với 200ml dd H2SO4 2,25M thu được dd A. Lấy dd A hòa tan vừa đủ với 19,3g hỗn hợp Al và Fe. Khối lượng Al và Fe lần lượt là?
A. 8,1g và 11.2g B. 12,1g và 7,2g C. 18,2g và 1,1g D. 15,2g và 4,1g
Câu 7:Cho 25 gam hỗn hợp bột gồm 5 oxit kim loại ZnO, FeO, Fe3O4, MgO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có trong dung dịch X là
A. 36g. B. 38 . C. 39,6 g. D. 39,2g.
Câu 8:Cho 4,291 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4 , Al2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 179 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là
A. 9,1415 gam B. 9,2135