dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BT đồ thị mien phi,tai lieu BT đồ thị mien phi,bai giang BT đồ thị mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/14/2017 9:03:27 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 46
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI TẬP PHÁT TRIỀN NĂNG LỰC
Câu 1: Sục từ từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa và thể tích CO2 như sau
/
a. Thể tích dd Ba(OH)2 0,1M tham gia phản ứng là:
A. 0,5 lít B. 1 lít C. 0,25 lít D. 0,75 lít
b. Nếu thu được 14,775g kết tủa thì thể tích (lít) CO2 cần dùng là: (đktc)
A. 1,68 hoặc 2,12 B. 1,792 hoặc 2,12
C. 1,68 hoặc 2,8 D. 1,68 hoặc 3,92
Câu 2: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình sau.
/
Giá trị của x là:
A. 0,12. B. 0,11. C. 0,13. D. 0,10.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu được dung dịch (A). Sục từ từ khí CO2 vào (A). Qua quá trình khảo sát, người ta lập được đồ thị về sự biến thiên của kết tủa theo số mol CO2 theo đồ thị sau.
/
Giá trị của x là
A. 0,040. B. 0,025. C. 0,020. D. 0,050.
Câu 4: Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa HCl vào 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp các chất tan NaOH 0,8M và K2CO3 0,6M. Thấy lượng khí CO2 (mol) thoát ra theo đồ thị sau. Giá trị của y là :
/
A. 0,028 B. 0,014 C. 0,016 D. 0,024
Câu 5: Sục CO2 vào dd chứa hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và NaOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị sau.
/
Giá trị của x là :
A.0,64 B.0,58 C.0,68 D.0,62
Câu 6: x mol CO2 vào dd a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH sinh ra c mol kết tủa. kết quả ta được đồ thị sau.
/
Giá trị của a là.
A.0,1 B. 0,15 C.0,2 D.0,25
Câu 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol KHCO3 kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
/
Tỉ lệ a:b là: A. 2:1 B. 2:7 C. 4:7 D. 2:5

Câu 8: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol KHCO3 kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
/
Tỉ lệ a:b là: A. 2:1 B. 2:7 C. 4:7 D. 2:5
Câu 9: Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2.
TN1:Hấp thụ hết 0,6 mol CO2 vào X được 2b mol kết tủa
TN2: Hấp thụ hết 0,8 mol CO2 vào X được b mol kết tủa. Đồ thị nào sau đây phản ánh đúng kết quả của 2 thí nghiệm trên. /
/
Câu 10: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Số mol khí CO2 thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO2 không tan trong nước):
/
Giá trị của x là
A. 0,250. B. 0,350. C. 0,375. D. 0,325.
Câu 11: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Số mol khí CO2 thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO2 không tan trong nước):
/
Tỉ lệ của a : b là
A. 3 : 1. B. 3 : 4. C. 7 : 3. D. 4 : 3.
Câu 12: Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
Giá trị của x là:
/
A. 0,12 mol. B. 0,11 mol. C. 0,13 mol. D. 0,10 mol.
Câu 13: Cho m (gam) hỗn hợp (Na và Ba)