dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bồi dưỡng thường xuyên 16-17 mô đul 1-10 mien phi,tai lieu Bồi dưỡng thường xuyên 16-17 mô đul 1-10 mien phi,bai giang Bồi dưỡng thường xuyên 16-17 mô đul 1-10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 3:26:14 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LỜI GIỚI THIỆU
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây dung và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung đuợc chú trong trong công tấc này ]à bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục các cẩp chỉ đạo thục hiện và nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cửa minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương 3 đã đuợc sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo dục chú trì xây dụng bộ tài liệu gồm các module tương úng với nội dung bồi duõng 3 nhằm phục vụ công tác BDTX giáo vĩÊn tại các địa phương trong cả nước. Ở moi cầp học, các module đượcxếp theo các nhòm tương ứng vỏi các chú đỂ trong nội dung bồi dưỡng 3.
Moi module bồi đương đuợc biÊn soạn như một tài liệu huỏng dẫn tụ học, với cẩu trúc chung gồm;
Xác định mục ÜÊU cần bồi dương theo quy định cửa chuơng trình BDTX giáo vĩÊn;
H oạch định nội dung giúp giáo vĩÊn thục hiện nhiệm vụ bồi dưỡng;
Thiết kế các hoạt động để thục hiện nội dung;
Thông tin cơ bản giúp giáo vĩÊn thục hiện các hoạt động;
Các công cụ để giáo vĩÊn tụ kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng.
Tuy nhĩÊn, do đặc thu nội dung cửa tùng lĩnh vục cần bồi dương theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên nÊnmột sổ module cỏ thể cò cầu trúc khác.
Tài liệu được thiết kế theo hình thúc tụ học, giúp giáo viên cỏ thể học ờ mọi lúc, mọi nơi. Bằng các hoạt động học tập chú yếu trong mãi module như: đọc, ghi chép, lầm bài thục hành, bài tập tụ đánh giá, bài kiểm tra nhanh, bài tập tình huổng, tóm lược và suy ngẫm,... giáo viên cỏ thể tụ lĩnh hội kiến thúc cần bồi dưỡng, đồng thửi cỏ thể thảo luận những vấn đỂ đã tụ học với đồng nghiệp và tận dụng cơ hội để áp dụng kết quả BDTX trong hoạt động giảng dạy và giáo dục cửa mình.
Các tai liệu BDTX này sẽ được bổ sung thuửng xuyÊn hằng năm để ngày` càng phong phú hơn nhằm đắp úng nhu cầu phát triển nghỂ nghiệp đa dạng cửa giáo vĩÊn mầm non, giáo viên phổ thông và giáo vĩÊn tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trong cả nước.
Bộ tài liệu này lần đầu tiên đuợc biÊn soạn nên rất mong nhân được ý kiến đỏng góp của các nhà khoa học, các giáo vĩÊn, các cán bộ quản lí giáo dục các cầp để tác giả cập nhật, bổ sung tài liệu ngày một hoàn thiện hơn.
Mọi ý kiến đỏng góp xin gủi về Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo (ToànhàSC- Ngõ 30- Tạ Quang Búu- p. Bách Khoa- Q. Hai Bà Trung- TP. Hà Nội) hoặc Nhà mất bản Đại học Sư phạm (136- Xuân Thuỷ- p. Dịch Vọng- Q. càu Giây- TP. Hà Nội).