dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bộ đề thi học sinh giỏi toán 5 mien phi,tai lieu bộ đề thi học sinh giỏi toán 5 mien phi,bai giang bộ đề thi học sinh giỏi toán 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 10:39:16 PM
Filesize: 1.41 M
Download count: 345
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
(ĐỀ SỐ 1)

Bài 1: (1điểm)
Đọc các số sau: 8932; 13064
Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
1567; 1590; 897; 10261

Bài 2: (4 điểm) Đặt tính rồi tính
a. 47 836 + 5409 b. 80 200 –19 194
c. 428 x 13 d. 7368 : 24


Bài 3 :(2điểm) Tìm x:

a. x x = b. : x = 

Bài 4: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 tấn 90 kg = … kg
12 000 kg = … tấn

Bài 5: (2điểm)
Môt thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m , chiều rộng bằng chiều dài Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1)
Môn Toán Lớp 5
Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng cho (0,5 điểm)
a. Mỗi ý đúng cho (0,25 điểm)
- Số 8932 đọc là: Tám nghìn chín trăm ba mươi hai
Số 13 064 đọc là: mười ba nghìn không trăm sáu mươi tư
b. Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé là:
10 261; 1590; 1567; 897 (0,5 điểm)

Bài 2:( 4 điểm ) Mỗi tính đúng cho ( 1 điểm ).
47 836 b. 80 200 c. 428 d. 7368 24
+ 5 409 - 19 194 x 13

53 254 61 006 1284 168 307
+428 00

5564
Bài 3: ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho : ( 1điểm )
a. x x = b. : x = 
x = : x = : 
x = x = 
Bài 4: ( 1điểm ) điền mỗi số đúng cho ( 0,5 điểm )
a. 3090 b. 12
Bài 5: ( 2 điểm )
Chiều rộng thửa ruộng là:
120 x = 80 ( m ) ( 0,75 điểm )
Diện tích thửa ruộng là:
120 x 80 = 9600 m2 ( 0,75 điểm )
Đáp số: 9600 m2 ( 0,5 điểm )


(ĐỀ SỐ 2)
Câu 1 : ( 2 điểm )
Tính giá trị biểu thức với a = 1 và b = 0 :
a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b
b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b )
Câu 2 : ( 2 điểm )
Tìm hai số, biết rằng tổng hai số bằng 9 và số lớn gấp hai lần số bé.
Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm x :
a) ( x + 436 ) : 2 = 406
b) x x 3 + 328 = 745
Câu 4 : ( 3 điểm )
Một gia đình có 4 người . Vụ chiêm thu được 427 kg thóc, vụ mùa thu được nhiều hơn vụ chiêm 58 kg thóc . Hỏi bình quân mỗi người trong gia đình đó mỗi năm thu được bao nhiêu kg thóc .


HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Câu 1 : ( 2 điểm )
Tính đúng mỗi giá trị biểu thức . Cho ( 1 điểm )
a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b Với a = 1 , b = 2
A = ( 1993 : 1 + 1993 x 1 ) + 1994 x 0 ( 0,5 điểm )
= ( 1993 + 1993 ) + 0 ( 0,25 điểm )
= 3986 + 0 = 3986 ( 0,25 điểm )
b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b ) Với a = 1 , b = 2
B = ( 119 x 1 + 5307 ) + ( 563 : 1 – 0 ) ( 0,5 điểm )
= 119 + 5307 + 563 ( 0,25 điểm )
= 5989 ( 0,25 điểm )
Câu 2 : ( 2 điểm )
- học sinh vẽ được sơ đồ hoặc coi số bé là một phần thì số lớn là hai phần như thế cho ( 0,5 điểm )
- Tìm được: Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 1 = 3 ( phần ) ( 0 ,5 điểm )
Số bé là :
9 : 3 x 1 = 3 ( 0,5 điểm )
Số lớn là :
3 x 2 = 6 ( 0,5 điểm )