dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bb day chuyen de mien phi,tai lieu bb day chuyen de mien phi,bai giang bb day chuyen de mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2008 4:51:58 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
phòng giáo dục tiên lãng cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
truờng thcs hùng thắng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------ ----------------------
Hùng Thắng, ngày ……. tháng …….. năm 200..…

Biên bản dạy chuyên đề
năm học 2007 - 2008

Họ và tên giáo viên dạy:……………………………………………………………….
Môn:…………………Lớp:………………..
Tên bài dạy:…………………………………………………………………………….

Nội dung góp ý thông nhất trong nhóm:
I- Phương tiện (Chuẩn bị giáo án, phương tiện và đồ dùng dạy học)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
II. Nội dung ( Đảm bảo chính xác khoa học, tính hệ thống, đủ nội dung, rõ trọng tâm,liên hệ với thực tế)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
III- Phương pháp (Không dạy theo lối đọc chép, không áp đặt đối với học sinh, tổ chức học sinh học tập tích cực, chủ động, học sinh phát huy trí lực tốt, khắc sâu trọng tâm bài học)
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
IV- Kết quả (Học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, nắm vững kiến thức trọng tâm, biết vận dụng kiến thức, tiết dạy nhuần nhuyễn, hấp dẫn, gây ấn tượng và có tính sáng tạo)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

V - các kiến nghị:
a) Đối với giáo viên:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b) Đối với tổ chuyên môn:

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
c) Đối với nhà trường:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Giáo viên dạy Tổ trưởng chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên)