dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BÁO CÁO “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 -2015” mien phi,tai lieu BÁO CÁO “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 -2015” mien phi,bai giang BÁO CÁO “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 -2015” mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2017 3:02:42 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHỊNG GD&ĐT …
TRƯỜNG TH …
Số: /BC
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Lộ, ngày 25 tháng 2 năm 2017BÁO CÁO
“Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục giai đoạn 2010 -2015”

I.VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT:


II. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NG &CBQLGD GIAI ĐOẠN 2010 -2016
Tình hình chung về đội ngũ NG & CBQLGD năm học 2015 -2016
* Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ NG & CBQLGD và trình độ đào tạo
- Tổng số CB, GV, NV: 24 đ/c . Đảng viên : 20 đ/c
- Trong biên chế: 23 đ/c. Hợp đồng (hưởng lương từ NS): 1 đ/c
- Trình độ đào tạo: ĐH: 22; CĐ: 1; TC:1
- Cơ cấu đội ngũ:
+ CBQL: 2; TPT Đội: 1 VP-TQ: 1
+ Tăng cường đơn vị khác: 1
+ GV trực tiếp giảng dạy: 19 đ/c ( trong đó có 5 GV dạy các môn năng khiếu, tự chọn)
* Đánh giá về tình trạng thừa thiếu, tính hợp lý trong cơ cấu, năng lực của đội ngũ NG & CBQLGD theo yêu cầu hiện nay và nhũng năm tới.
Đội ngũ NG & CBQLGD của trường hiện nay đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực, đáp ứng theo yêu cầu hiện nay và nhũng năm tới
Tuy nhiên, trường chưa có GV chuyên trách công tác đội, chưa có CB phụ trách văn phòng nên phải phân công 2 GV văn hóa làm các công việc này.
GV dạy Anh Văn của trường thừa tiết nên phải nhờ GV trường khác đến dạy tăng cường 1 số tiết
*Đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và lòng yêu nghề của đội ngũ NG & CBQLGD:
Đội ngũ NG & CBQLGD của trường có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; Pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không có các biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực văn hóa học đường, nội quy quy chế nhà trường, quy chế chuyên môn; giàu lòng yêu nghề, tận tụy với công việc; thường xuyên học tập bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
*Đánh giá về vị thế nhà giáo và sức hút nghề giáo trong giai đoạn hiện nay:


Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NG & CBQLGD
- Chính sách tuyển dụng:
          Các quy định về chính sách thu hút, tuyển dụng nhà giáo, CBQL của Nhà nước tại đơn vị trường đã và đang được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước, của ngành như:
            Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
          Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011
          * Đánh giá chế độ chính sách về tuyển dụng:
          Nội dung: Các chế độ chính sách quy định rõ ràng, cụ thể từng đối tượng được hưởng, thu hút được nhân tài công tác tại địa phương, đơn vị.
          Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, nhìn chung đã tuyển chọn được nhiều giáo viên có đủ phẩm chất trình độ vào ngành.
- Chính sách lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác:
Tiền lương, phụ cấp lương (ưu đãi, thâm niên,…) chi trả đúng đủ, kịp thời theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước.
          Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nộp đúng, đủ theo quy định đối với người lao động.
          Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về lương và phụ cấp lương, chế độ làm việc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định hiện hành.
- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng:
          Thực hiện nghiêm túc các chính sách về đào tạo nhà giáo, chính sách bồi dưỡng nhà giáo; chính sách bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành