dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài tập Sắt và Hợp chất của Sắt ôn thi mien phi,tai lieu Bài tập Sắt và Hợp chất của Sắt ôn thi mien phi,bai giang Bài tập Sắt và Hợp chất của Sắt ôn thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/18/2017 11:43:49 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
I - Bài tập lý thuyết
Bài 1. Cho bột sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ trên 570oC thì tạo ra sản phẩm là : A. FeO, H2 B. Fe2O3, H2 C. Fe3O4, H2 D. Fe(OH)3, H2
Bài 2.Không thể điều chế Cu từ CuSO4bằng cách : A. Điện phân nóng chảy muốiB. Điện phân dung dịch muối C. Dùng Fe để khử Cu2+ra khỏi dung dịch muối D. Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa Cu(OH)2đem nhiệt phân rồi khử CuO tạo ra bằng C
Bài 3. Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để K2Cr2O7tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là : A. Màu đỏ da cam và màu vàng chanh B. Màu vàng chanh và màu đỏ da cam C. Màu nâu đỏ và màu vàng chanh D. Màu vàng chanh và màu nâu đỏ
Bài 4.Cặp kim loại có tính chất bền trong không khí, nước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng bền bảo vệ là: A. Fe, Al B. Fe, Cr C. Al, Cr D. Mn, Cr
Bài 5. Hợp kim không chứa đồng là: A. Đồng thau B. Đồng thiếc C. Cotantan D. Electron
Bài 6. Cho dung dịch FeCl2, ZnCl2tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa thu được nung khan trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là : A. FeO,. Fe2O3, ZnOC. Fe2O3 D. FeO
Bài 7. Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3vào dung dịch FeCl3là : A. Chỉ sủi bọt khí B. Chỉ xuất hiện kết tủa nâu đỏ C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí D. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí
Bài 8. Câu nào trong các câu dưới đây không đúng? A. Fe tan trong dung dịch CuSO4 B. Fe tan trong dung dịch FeCl3 C. Fe tan trong dung dịch FeCl2 D. Cu tan trong dung dịch FeCl3
Bài 9. Cho một thanh Zn vào dung dịch FeSO4, sau một thời gian lấy thanh Zn rửa sạch cẩn thận bằng nước cất, sấy khô và đem cân thấy A. khối lượng thanh Zn không đổi B. khối lượng thanh Zn giảm đi C. khối lượng thanh Zn tăng lên D. khối lượng thanh Zn tăng gấp 2 lần ban đầu
Bài 10.Khi phản ứng với Fe2+trong môi trường axit dư, dung dịch KMnO4bị mất màu là do A. MnO4-bị khử bởi Fe2+ B. MnO4-tạo thành phức với Fe2+ C. MnO4-bị oxi hoá bởi Fe2+ D. KMnO4bị mất màu trong môi trường axit
Bài 11. Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên, nhưng hiếm là :A. hematitB. xiđeritC. manhetit D. pirit
Bài 12. dung dịch FeCl3có giá trị : A. pH < 7 B. pH = 7 C. pH > 7 D. pH /7
Bài 13. Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ nhỏ hơn 570oC, sản phẩm thu được là: A. Fe3O4, H2 B. Fe2O3, H2 C. FeO, H2 D. Fe(OH)3, H2
Bài 14. Nguyên tửnguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X là kim loại: A. Fe B. Mg C. Ca D. Al
Bài 15. Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) là : A. 1s22s22p63s23p64s13d10 B. 1s22s22p63s23p63d94s2 C. 1s22s22p63s23p63d104s1 D. 1s22s22p63s23p64s23d9
Bài 16. Cấu hình electron của nguyên tử Cr (Z=24) là : A. 1s22s22p63s23p64s13d5B. 1s22s22p63s23p63d44s2C. 1s22s22p63s23p63d54s1 D. 1s22s22p63s23p64s23d4
Bài 17. Fe có số hiệu nguyên tử là 26. IonFe3+có cấu hình electron A. 1s22s22p63s23p63d34s2B. 1s22s22p63s23p63d44s1C. 1s22s22p63s23p63d5 D. 1s22s22p63s23p63d94s2
Bài 18. Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm: A. Fe(NO3)2, H2O B. Fe(NO3)3, AgNO3dư C. Fe(NO3)2, AgNO3dư D. Fe(NO3)2,