dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài tập hệ thống thông tin quản lý mien phi,tai lieu bài tập hệ thống thông tin quản lý mien phi,bai giang bài tập hệ thống thông tin quản lý mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/23/2016 3:48:31 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài tập Sơ đồ hệ thống thủ công (Flow chart) Bài 1: Đầu tiên một thư viện nhận một cuốn sách từ nhà xuất bản gửi đến, cùng với phiếu giao hàng đi kèm. Ở đây nhân viên thư viện kiểm tra phiếu giao hàng với tập tin sách được đặt hàng. Nếu không tìm thấy đơn hàng nào phù hợp với phiếu này, thì gửi cho nhà xuất bản thư than phiền. Nếu phù hợp, chuẩn bị phiếu catalog từ những chi tiết trên phiếu phân phối hợp lệ. Phiếu catalog, cùng với sách, được gửi đến bộ phận đăng ký. Phiếu giao hàng hợp lệ được gửi đến bộ phận kế toán, được lưu trữ ở đó. Khi nhận hóa đơn từ nhà xuất bản, bộ phận kế toán kiểm tra tập tin lưu trữ phiếu giao hàng. Nếu tìm được phiếu giao hàng tương ứng thì ra chỉ thị thanh toán tiền cho nhà xuất bản, và gửi theo séc thanh toán. Nếu không tìm được phiếu giao hàng tương ứng, hóa đơn được lưu trữ trong một tập tin treo. Hãy vẽ lưu đồ hệ thống thủ công với những chú thích cần thiết trình bày những dòng chảy tài liệu khác nhau. Bài 2: Phần sau đây là bảng kê khai những hoạt động xử lý đơn hàng tại công ty Kismet: Khách hàng gửi những đơn hàng của họ đến Kismet. Khi nhận một đơn hàng, bộ phận bán hàng sẽ điền vào mẫu đơn hàng của công ty có năm bản (đơn hàng có những nội dung chủ yếu sau: Mã số đơn đặt hàng, Ngày đặt hàng, Mã số khách hàng, Tên khách hàng, Mã hàng hóa 1, Tên hàng hóa 1, Mã hàng hóa 2, Tên hàng hóa 2,...). Bản chính được đưa vào hồ sơ tạm thời theo trình tự Mã số khách hàng (phòng khi khách hàng truy vấn). Mỗi mục hàng được định giá tạm thời trên những bản sao của tờ đơn dựa vào bảng giá của phòng xử lý đặt hàng. Những bản sao đã định giá được gửi đến bộ phận kiểm tra tín dụng. Bộ phận kiểm tra tín dụng tính toán tạm thời giá trị của đơn hàng. Sau đó tham khảo những chi tiết ngắn gọn của tài khoản khách hàng để xem khách hàng hiện tại có tên đúng hay không và tổng giá trị của đơn hàng khi được thêm vào bảng quyết toán hiện tại có vượt quá giới hạn tín dụng của khách hàng hay không. Nếu thỏa mãn tất cả những điều này thì những bản sao đơn đặt hàng được đóng dấu “chấp thuận”, được ký và trả lại bộ phận bán hàng, bộ phận kiểm tra tín dụng giữ lại một bản sao đơn hàng, sắp xếp theo Mã số khách hàng. Nếu không đáp ứng được những điều kiện ở trên thì những bản sao sẽ được sắp xếp tạm thời và chờ giám đốc kiểm soát tín dụng giải quyết sau. Khị bộ phận bán hàng nhận những đơn hàng được chấp thuận, bản chính được rút ra từ tập tin tạm thời và gửi đến khách hàng như một thông báo chấp nhận. Ở bộ phận đơn hàng, một trong những bản sao được chấp thuận được sắp xếp theo Mã số đơn đặt hàng, trong tập tin “đơn hàng được chấp thuận”. Điều này giúp nhân viên phụ trách có thể xem lại chi tiết của những đơn hàng trong trường hợp khách hàng muốn hỏi thăm. Hai bản còn lại được gửi đến bộ phận kho hàng và bộ phận lập hóa đơn. Bộ phận kho chọn những hàng hóa được đặt hàng và nhập số lượng được cung cấp vào biểu đơn hàng. Lập hai bản phiếu xuất cùng với số lượng hàng. Gửi một phiếu đến bộ phận lập hóa đơn hàng hóa và gửi một phiếu khác cùng với những hàng hóa đến bộ phận đóng gói và gửi đi. Nếu toàn bộ đơn hàng đều được cung cấp thì trong bộ phận kho hàng, biểu đơn hàng được sắp xếp theo Mã số đơn đặt hàng, ngược lại hàng đã cung cấp sẽ được ghi chú trên biểu và nó được sắp xếp theo ngày đặt hàng. Theo định kỳ, bộ phận lưu trữ duyệt qua những đơn hàng còn nợ lại chưa được đáp ứng thỏa mãn và cố gắng cung cấp những hàng hóa được đặt hàng. Bộ phận lưu trữ cũng cập nhật những mẫu tin tồn kho. Bộ phận lập hoá đơn khi nhận được phiếu xuất chuẩn bị một đơn gồm ba tờ sử dụng giá bán hàng từ bảng giá. Có thể tính tiền cho khách hàng theo vị trí địa lý của khách hàng, tổng doanh thu trong suốt 12 tháng và tổng giá trị của đơn hàng. Thuế bán hàng cũng cộng vào tổng. Một tờ đơn được gửi đến khách hàng và một tờ khác được gửi đến phòng kế toán để cập nhật vào tài khoản khách hàng và những sổ cái khác. Tờ còn lại được đưa vào hồ sơ trong bộ phận lập hóa đơn hàng hóa cùng với tờ đơn hàng và phiếu xuất sắp xếp theo Mã số đơn đặt hàng. Hãy vẽ lưu đồ hệ thống thủ công với những chú thích cần thiết trình bày những dòng chảy tài liệu khác nhau. Sơ đồ dòng dữ liệu (Data flow diagram) Bài 1: Đơn hàng