dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Âm nhạc là gì??? mien phi,tai lieu Âm nhạc là gì??? mien phi,bai giang Âm nhạc là gì??? mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/20/2015 4:12:06 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 163/PGD-ĐT

(V/v tập huấn công tác cập nhật phần mềm phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi)

Tân Châu, ngày 13 tháng 5 năm 2015Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, THCS.

Thực hiện công văn số: 867/SGDĐT-GDMN ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn công tác cập nhật phần mềm phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.
Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu thông báo đến hiệu trưởng các trường MN-MG, THCS trong toàn huyện về thời gian, địa điểm, nội dung và thành phần tham gia tập huấn cập nhật phần mềm phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi như sau:
1.Thời gian:
13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2015
2.Địa điểm:
Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu
3.Thành phần:
-Chuyên trách phổ cập các trường THCS
-Hiệu trưởng và 1 giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác phổ cập các trường mầm non, mẫu giáo.
Lưu ý: Các đại biểu tham dự tập huấn mang theo: Máy tính xách tay, USB 3G để kết nối internet thao tác tại lớp tập huấn.
-Mang theo Sổ theo dõi tình hình phổ cập giáo dục mầm non, biểu thống kê các cấp học và các tập tin chứa dữ liệu phiếu điều tra tại thời điểm tháng 3/2015
Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo Tân Châu yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.KT/TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
-Như kính gửi
-Lưu VT
(Đã ký)

Nguyễn VIệt Quang